Geometry.Net - the online learning center
Home  - Basic_H - Hypnosis

e99.com Bookstore
  
Images 
Newsgroups
Page 4     61-80 of 178    Back | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | Next 20
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

         Hypnosis:     more books (105)
 1. Healing Yourself with Self-Hypnosis: Overcome Nervous Tension Pain Fatigue Insomnia Depression Addictive Behaviors w/ by Frank Caprio, Joseph Berger, 1998-05-01
 2. Overcome the Fear of Flying (Hypnosis Series) by Glenn Harrold, 2003-08-01
 3. Hypnosis for Self-confidence and Self-esteem (Hypnotic Empowerment Series for Self-Awakening) (Hypnotic Empowerment Series for Self-Awakening) by Janet I. Decker, 2007-05-17
 4. Hypnosis and Hypnotherapy Basic to Advanced Techniques for the Professional by Calvin D. Banyan, Gerald F. Kein, 2001-08-10
 5. Discovering the Power of Self Hypnosis: The Simple, Natural Mind-Body Approach to Change and Healing, Second Edition by Stanley Fisher, 2002-09
 6. Hidden Depths: The Story of Hypnosis by Robin Waterfield, 2004-12-31
 7. Train Your Brain for Weight Loss - 2 Self Hypnosis CD's for Weight Loss Empowerment and Exercise Motivation (Train Your Brain for Weight Loss, 1) by Damien Young CHT CPT SPN, 2009-01-12
 8. Mind Changing Short Stories & Metaphors: For Hypnosis, Hypnotherapy & NLP by John Smale, 2008-09-10
 9. Self-Suggestion: And the New Huna Theory of Mesmerism and Hypnosis by Max Freedom Long, 2009-10-11
 10. The Power to Win: Achieving Peak Performance with Hypnosis and NLP by Laura Boynton King, 2004-12-01
 11. Ericksonian Hypnosis Cards-Salad: do what you love by Jamie Smart, 2006-01
 12. Self-Hypnosis by Edgar Cayce, Mark Thurston, 2002-03-06
 13. Your Power to Heal!Healing through Hypnosis by Beverly Hills Hypnosis, Trevor H Scott, 2006-01-31
 14. Hypnosis in Clinical Practice: Steps for Mastering Hypnotherapy by Rick Voit, Molly DeLaney, 2004-02-27

61. Www.hypnosis.gr: Welcome
hypnosis techniques for the treatment of depression, anxiety, stress, eating disorders, sexual difficulties and other psychological and medical problems.
http://www.hypnosis.gr/
www.hypnosis.gr
Êáëþò Þñèáôå óôï site ãéá ôçí êëéíéêÞ ýðíùóç.
éá íá æçôÞóåôå óõìâïõëÝò Þ íá èÝóåôå áðëÜ ôéò áðïñßåò óáò, ðáôÞóôå ôï "contact form" êáé èá ëÜâåôå áðÜíôçóç.
Press the "English Version" button to read about hypnosis in English
Óôåßëôå email ãéá íá óáò óôáëïýí ëåðôïìÝñéåò.
ÁíäñÝáò Í. ÁñìáôÜò, Ì.Á., D.C.H
Email: armatas@hypnosis.gr
ÂÉÏÑÁÖÉÊÏ - C.V
Ï ÁíäñÝáò ÁñìáôÜò ãåííÞèçêå óôï Óßäíåõ ôçò Áõóôñáëßáò. Óðïýäáóå øõ÷ïëïãßá êáé åéäéêåýôçêå óôçí êëéíéêÞ øõ÷ïëïãéêÞ åîÜóêçóç óôï ÐáíåðéóôÞìéï ôïõ Hartford óôçí ÁìåñéêÞ üðïõ Ýëáâå ôï ðñþôï ôïõ ìåôáðôõ÷éáêü (Master of Arts). ÓõíÝ÷éóå ôç ìåôåêðáßäåõóç ôïõ óôï ÐáíåðéóôÞìéï ôïõ Sheffield (Áããëßá) üðïõ Ýëáâå Ýíá äåýôåñï ìåôáðôõ÷éáêü ôßôëï ìå åéäßêåõóç óôçí åöáñìïãÞ ôçò ýðíùóçò óôç øõ÷ïèåñáðåßá êáé óôç øõ÷ïóùìáôéêÞ éáôñéêÞ. Ï ôßôëïò áõôüò ôïí êáèéóôÜ ùò Ýíá áðü ôïõò ðëåüí åéäéêïýò óôçí êëéíéêÞ ýðíùóç ìå äéåèíÞò áíáãíþñéóç. Åßíáé ìÝëïò áíôßóôïé÷ùí óõëëüãùí (ð.÷. British Society of Experimental and Clinical Hypnosis)êáé äéáôçñåß ôï ÊÝíôñï Âñá÷åßáò Øõ÷ïèåñáðåßáò óôçí ÁèÞíá. Åßíáé åðßóçò åéóçãçôÞò óåìéíáñßùí åöáñìïóìÝíçò øõ÷ïëïãßáò (óå óôåëÝ÷ç åðé÷åéñÞóåùí) êáé ðñïóùðéêÞò áíÜðôõîçò.
Andrew Armatas was born in Sydney, Australia. He studied psychology and specialized in clinical psychology practices at the University of Hartford (U.S) where he received his Master of Arts degree. He furthered his studies at the University of Sheffield (U.K) where he received a Postgraduate degree specializing in clinical hypnosis. Due to his training in clinical hypnosis, he is considered a specialist in the field, internationally (he is a member of the British Society of Experimental and Clinical Hypnosis). He is a brief therapist with an "individually tailored" approach. He is in private practice in Athens at the Center for Brief Therapy and runs, in conjunction with the private sector, psychology seminars for company staff. Available for free talks to societies, schools and groups.

62. Howstuffworks "How Hypnosis Works"
Skeptic or believer, hypnosis is a pretty interesting phenomenon. Check it out and let us know if you start to bark like a dog. How hypnosis Works.
http://people.howstuffworks.com/hypnosis.htm
ComputerStuff AutoStuff ElectronicsStuff ScienceStuff ... PeopleStuff
Categories
Culture
Government Military Public Works ... Tattoos
Sponsored By:
Explore Stuff
Big List of Articles
Get the Newsletter Orbitz - Plan a Trip! Browse the Classifieds ... Culture
How Hypnosis Works
by Tom Harris
What is Hypnosis?

What Lies Beneath

Suggestion Box
... Lots More Information! When you hear the word hypnosis , you may picture the mysterious hypnotist figure popularized in movies, comic books and television. This ominous, goateed man waves a pocket watch back and forth, guiding his subject into a semi-sleep, zombi-like state. Once hypnotized, the subject is compelled to obey, no matter how strange or immoral the request. Muttering "Yes, master," the subject does the hypnotist's evil bidding. This popular representation bears little resemblance to actual hypnotism, of course. In fact, modern understanding of hypnosis contradicts this conception on several key points. Subjects in a hypnotic trance are not slaves to their "masters" they have absolute free will . And they're not really in a semi-sleep state they're actually hyperattentive Our understanding of hypnosis has advanced a great deal in the past century, but the phenomenon is still a mystery of sorts. In this edition of

63. News
Features a biography of the band.
http://dev.hypnosismedia.com/bra/2.html
LATEST NEWS (10/4/00) - BENTLEY RHYTHM ACE BIOGRAPHY "It's good to have them back. Bentleys make the sun shine brighter.
When they first emerged in 1997, the world looked like this: 'OK Computer', 'Urban Hymns'; 'Ladies And Gentlemen, We Are Floating In Space' by Spiritualized; and 'Vanishing Point' - Primal Scream's darkest hour. Against such a frosty, sombre, shadowy landscape, Mike and Rich's debut album was a riot of happiness, energy and luminous colours. Craftily entitled 'BentleyRhythm Ace', it first appeared on Brighton's Skint label which also had some old guy knocking around its offices called Norman Cook, aka Fatboy Slim.
Where now the Big Beat sound that Skint's artists created may seem hackneyed in the hands of its many imitators, the BRA blueprint was one of pioneering sonic mischief. They used Rich's established bass capacities and sampling savvy to construct a sound-world that stretched from squelches and fartnoises to orchestras that make you cry. The sound came about due to the harsh socio-political limitations in their native Birmingham. In 1995, Rich was in a quandary following the demise of his previous group, grebo superkings Pop Will Eat Itself, while Mike garnered occasional employment tarmacing roads. Both more or less penniless, they drank in the same pub and were forced to buy their records at the cheapest place possible - car bootsales.

64. Positive Changes Hypnosis!
Dr. Patrick K Porter offers these programs lose weight, stop smoking, selfhypnosis, and self-help.Category Health Mental Health Counseling Services hypnosis......free Screening HOME Results ABOUT Join Contact. Franchises Canada USA whatshappening newsletter. Find A center FAQ Buy Products Here All Testimonials.
http://www.positivechanges.com/

65. Hypnosis Online
Audio hypnosis sessions and subliminal recordings which can be downloaded and used right away. Includes several free downloads.
http://www.hypnosis-online.co.uk/
CLICK HERE FOR FREE DOMAINS CLICK HERE FOR FREE DOMAINS

66. Breast Enlargement Through Hypnosis *The Body Contouring Programme™*
Breast enlargement and body contouring through hypnosis.
http://www.contouring.com
About Communication..., Ltd. presents
Breast enlargement through Hypnosis? If there were one part of your body you could change, what would it be? And if you were able to change other parts as well, would you? What about your beliefs, attitudes, or habits? Are you living your life to the fullest, or are there some things that may be holding you back? Whatever your answers to these questions are, The Body Contouring Programme tm may hold the solution. While it's true that the majority of the recognition that The Body Contouring Programme tm has received is attributed to breast enlargement, the programme actually works in harmony with the individual to create a complete personal make-over, for those desirous of it. Breast enlargement through hypnosis (visualization or imagery) is nothing new. Successful clinical research has been in existence since the 1960's. Check out our FAQ's page or Reference page for further information. While that may be reassuring, the good news is that today the results are often faster! Acclaim given to The Body Contouring Programme tm revolves around the current techniques developed and described for breast enlargement, and "spot" or specific area reductions. Average results are over 2.25" in less than eight weeks, with results of over 6" frequently being reported. The techniques are currently being practiced worldwide, with hundreds of satisfied participants. You may have seen media coverage of these types of techniques on

67. Hypnosis And Hypnotherapy Uk - Information, Resources And Links
Online resource for the UK. Includes information and links to therapists as well as items for sale.Category Regional Europe Hypnotherapy Practitioners......A comprehensive source of information, resources and links for hypnosisand hypnotherapy in the UK. Home Page hypnosis and Hypnotherapy uk.
http://www.hypnosis.me.uk/
Home Page
This website aims to provide a comprehensive source of information, links and resources regarding hypnosis and hypnotherapy in the UK.
It is run and maintained by Eddie Lester of Oxford Hypnotherapy. For further information you can visit his website at www.hypnos.info
If you want to submit any articles to be considered for inclusion on any page of this site (with a credit and direct link to your own site then please send them to editor@hypnosis.me.uk
Finding a Hypnotherapist in your area
What is Hypnotherapy?
What can hypnotherapy help with? ...
ONLINE HYPNOSIS BOOKSHOP
SEE YOUR AD HERE!
Sponsored by Eddie Lester and Oxford Hypnotherapy
E-MAIL US

68. Hypnosis Stop Smoking, Self Hypnosis Tape, Increase My Brain Power - GlobalHypno
hypnosis stop smoking, self hypnosis tape, increase my brain power Globalhypnosis.comAchieve goals with self-hypnosis CDs from Global-hypnosis!
http://www.globalhypnosis.com/
PRODUCTS
ADD/ADHD

Brain Power

Creativity Boost

Immune Boost
...
Well Being

BARGAINS
Family Pack
Today's Ba
rgain
Subscribe
Enter your email: INTERESTS Hypnosis Stories FREE Downloads Webmasters/ Re-Sellers ... Links List your site!
Achieve results FAST with Global Hypnosis Audio!
Global Hypnosis presents a revolutionary line of self-hypnosis audio products that are sweeping the globe. Our audio products make it easy and affordable to achieve your goals while vastly improving your immune functions, memory and concentration. So, whether your goal is self-improvement, stress relief or you simply want to stop smoking, you can reach your goals and receive these enormous health benefits at the same time. Global Hypnosis makes this possible with Advanced System III TM audio technology. ASIII TM audio is clinically proven to improve immune functions, memory and concentration by incorporating self-hypnosis, subliminal affirmations and sound therapy. Each of these self-improvement techniques is effective by itself. However, when combined, these techniques work together synergistically, compounding the strength of each technique! In test studies, the combination of hypnosis (or self-hypnosis) and sound therapy combined produces a

69. Hypnosis World - Hypnosis - Hypnotherapy - Hypnosis Certification Training - Sta
hypnosis training for Stage Performance and therapeutic intervention. (Dallas, Texas)Category Health Alternative Hypnotherapy Training......hypnosis World hypnosis - Hypnotherapy - hypnosis Certification Training- Stage hypnosis Training - Hypnotic Stop Smoking Programs-Dallas!
http://www.hypnosisworld.com/
Hypnosis World - Hypnosis - Hypnotherapy - Hypnosis Certification Training - Stage Hypnosis Training - Hypnotic Stop Smoking Programs-Dallas! ==========================
Privacy Statement
How to contact us Company History
Hypnosis World - Hypnosis - Hypnotherapy - Hypnosis Certification Training -Stage Hypnosis Training - Hypnotic Stop Smoking Programs-Dallas! "Helping YOU get what YOU want" is our mission. Offering Distance Learning, Stage hypnosis, Hypnotherapy Certification training and hypnosis tapes, books and videos designed to raise your level of success . Hypnosis presented as Entertaining, Educational and Enlightening. For that personal touch I answer the phone.
Call me at 972-234-1989- between 9am-9pm CST and
find out if it's true.
I don't use voice mail.I'm usually available to talk with you.
If I don't answer it's because I'm;
 • ...at the movies; ...in a session with a client; ...teaching a class; ...or I'm making out with my wife.
I have been known to answer late in the evening.
I don't keep a set time schedule.
I know I appreciate when a live person answers a business call.

70. Self Hypnosis For Musicians, A Unique Self-help CD
Self hypnosis for Musicians. Conquer stage fright, practise,confidence,stress,singers,horn, clarinet, oboe,brass, woodwind.
http://www.sambrown.co.uk/
Nice new counter:
(the last one broke - I've had more hits than this - honest!)
Powered by counter.bloke.com

A unique self-help CD program to unlock your true potential
Wish you were: more confident? Could sight-read music more fluently? Improvise musically and effortlessly? learn music ten times faster? Practise music more effectively? perform like your idols?
ENTER
Applicable to all styles of music and musicians: Rock Music, Jazz Music, Classical Music, Ethnic Music, Orchestral Music, Chamber Music. All musicians catered for: Guitarists, Pianists, Violinists, Clarinettists, Saxophonists, Flautists, Trumpet, Trombone, French Horn, Harpists, Oboe, Basoon. Also Composers, Arrangers, Orchestrators of film music, television music, theatre music. Music students, Conductors, amateurs and professionals.
This site is a member of WebRing.
To browse visit Here
Contact us feedback@sambrown.co.uk
Site brilliantly hosted by some awfully nice people at Xcalibre !

71. HypnoBirthing-Hypnosis For Childbirth, Infertility And Healing
hypnosis for Childbirth classes in Northern California. Video class program available for home study. Birth assistance and hypnosis training with Wendi Friesen CCHT.
http://www.mychildbirth.com
mychildbirth.com;http://www.wendi.com/Hypnosis/HypnoBirthing/hypnobirthing.html; mychildbirth.com;http://www.wendi.com/Hypnosis/HypnoBirthing/hypnobirthing.html;

72. HYPNOSIS AND SELF HYPNOSIS DE-MYSTIFIED
This was a shareware hypnosis/selfhypnosis book. CHAPTER 6 - hypnosis AND SELF-hypnosisTHEORY AND USE. CHAPTER 7 - THE MECHANICS OF SELF-hypnosis.
http://www.afn.org/~hypnosis/
Welcome to The Hypnosis Web Page and Home of Pushing Your Own Buttons
This was a shareware hypnosis/self-hypnosis book. In order to make this work, satisfied readers needed to support it. Thousands did support the effort, sending money to pay for something they already had. Unfortunately, their efforts just were not enough to justify keeping the book available that way. For a while, I restricted access to chapters 7 and 8 and appendices A and B from free distribution to encourage people to contribute. It worked out better. Unfortunately, it still hasn't generated enough money to do any updates to the book, which I would very much like to do. So, it is crunch time. I can rewrite the book for regular publication, or I can try a last ditch effort to encourage more online subscriptions.
So, from now on, the only chapters that will be freely available are chapters 1 - 3. These chapters will give you a good example of my writing style and what you might expect in the rest of the book. If you like those three chapters, buy them for $9.00 and I will throw in the rest of the chapters for free. If you don't like those three chapters, well nothing ventured nothing lost.
If you buy and like the rest of the book, please spread the word, and please respect my decision to not freely distribute the book any longer. I would like to make tapes, rewrite the book, expand on the scripts, etc. I won't do that if it isn't economically worthwhile.

73. ISI-CNV: International Institute Of NLP Hypnosis And Non-Verbal Communication ..
Articles about NLP and hypnosis. Courses and trainings in English, French and Italian held in Nice, France and in Italy.
http://www.neurolinguistic.com/pnl/reduced/index.htm
IN ORDER TO VIEW THIS SITE YOU NEED A BROWSER SUPPORTING FRAMES!
ENGLISH
ENGLISH
FRENCH

ITALIAN

74. Authentic! Free Hypnotic Secrets Revealed At Hypnosis For Health
Personalized self-hypnosis tapes custom-made to order and information for the skeptic about Hypnotherapy Category Shopping Health Alternative Hypnotherapy Tapes and CDs......Personalized selfhypnosis tapes/cd's recorded and info for skeptics on clinicalhypnotherapy for overeating, smoking, stress, pain, insomnia, anxiety, habits
http://www.hypnosisforhealth.com/
Hypnosis for Health
"Specializing in Clinical Hypnotherapy for Mind/Body Self Healing"
Hypnosis? FAQ Weight Release Program ... Bio for Ken Steinmetz, MHRS, CCHT
Clinical Hypnotherapist #894-441 "Hypnosis for Health" is a Registered Trademark protected by US and International Law.

75. Creative Changes Hypnosis Tapes
Details therapists application of hypnotherapy for a wide range on conditions. Also provides information hypnosis and its application.
http://www.creativechanges.co.uk
Creative Changes Hypnosis Tapes Creative Changes Hypnosis Tapes

76. Portland Hypnotherapy
With hypnosis and Hypnotherapy you can Stop smoking, Lose weight, Decrease stress,Gain confidence, Eliminate fears, Learn selfhypnosis, Facilitate healing
http://www.hypnosis-now.com/
Change Your Mind
What is Hypnosis and Hypnotherapy and what can it do for you?
A few of my favorite quotes
Some great Hypnosis links
Member of the National Guild of Hypnotists
Member of the Association for Professional Hypnosis and Psychotherapy
Portland Hypnotherapy 222 St. John St., Ste. 4GS Portland, ME 04102 207-838-7912 or 1-866-27HYPNO monteux@earthlink.net

77. Self Hypnosis Course
Provides courses to address issues such as confidence, anxiety and stress.
http://www.hypno-therapist.com/self hypnosis course.htm
**Self Hypnosis *** Hypnosis Training *** Self Hypnosis Course Hypnotherapy Training Learn Hypnosis
Self Hypnosis
- a tool for life - Self Hypnosis
Helps...
Stress
Confidence
Public Speaking
Nerves Want to Learn Hypnosis ?
Self hypnosis is a tool for life. Once you learn hypnosis you can adapt it to help you with almost any situation. Self Hypnosis is relaxation with a purpose. In other words you use it to resolve a particular issue and in this respect it is more focussed than meditation and other relaxation techniques. Self Hypnosis Benefits
 • helps relaxation
  aids memory and recall
  puts matters in perspective and proportion
  encourages new ideas to flourish
  eases fears and phobias
  assists the growth of healthy confidence reduces nerves can focus on specific issues and much more !
Self Hypnosis Helps... Weight Control Relationships Presentations Socialising IBS About this hypnosis training This one day hypnotherapy training will give you all the skills to utilise the amazing benefits of Self Hypnosis and will help you to:-
 • understand the self hypnosis state experience some of the benefits immediately utilise your new skills and adapt them to your lifestyle go after your life goals
Ready to reap the rewards?

78. State Of The Art Hypnosis Tapes And CDs.
The UK's Best Selling selfhelp hypnosis Tapes CDs. Free Hypnotherapyscripts, MP3 Audio samples Hypnotic spirals.
http://www.hypnosisaudio.com/

Home
The Hypnotist FAQs Testimonials ... Contact
01 Deep Sleep
02 Complete Relaxation
03 Develop Your Self Confidence
04 Learn How To Think Positively
05 Stop Smoking Forever
06 Lose Weight Now
07 Build Your Self Esteem
08 Create Financial Abundance
09 Successful Relationships 10 Heal Your Body 11 A Guided Meditation 12 Develop A Powerful Memory 14 Creating Inner Peace 16 A Children's Confidence Tape 17 Play Great Golf 18 Overcome The Fear of Flying 19 Unleash Your True Potential 20 Overcome Exam Nerves We accept: This site was developed by: www.comcraft.co.uk This phenomenally successful series continue to go from strength to strength. They are officially the UK's Best Selling self help tapes and CD's. In 2001 the Complete Relaxation title was the 8th best selling cassette in the UK

79. Hypnodynamics! - Health - Http://maxpages.com/hypnodynamics
Offers books about hypnosis and information about Jack Sparks, hypnotherapist.
http://maxpages.com/hypnodynamics
Hypnodynamics!
I'm Jack Sparks,certified hypnotherapist. Welcome to Hypnodynamics!
Hypnosis is one of the most effective means of bringing about the changes in your life quickly, easily. And it is safe with no "side-effects." Through hypnosis you enter into the trance state.
While in trance you receive new, positive messages and discover the unlimited truth of who you are and what is possible right now in your life ! You work with the subconscious or "feeling" mind where real, lasting change takes place.
Click a link below to discover how this timeless, ancient practice can be of benefit to you ...
SITE LINKS

80. Hypnodean Home
An informative hypnosis site, created by licensed ethical hypnotist Dean Montalbano of Orlando, Fl. Includes FAQS, articles, instructions on self hypnosis and using tapes.
http://www.hypnodean.com
A Hypnosis World Of TRANCE- formation By Dean Montalbano Cht. All Information in this site should be considered NON-Medical. OFFICE VISIT INFORMATION ORDER TAPES CLASS DATES Live Your Life On A Better ANGLE
ALL OUR TAPES ARE ALSO AVAILABLE FROM AMAZON AND BORDERS BOOKS ALWAYS free Shipping in USA Always 20% off for 3 or more item orders. Monthly Update at a glance Self Hypnosis Audio Tapes for you to ENJOY and Purchase Click Here Inexpensive Mini Sets o Learn Self Hypnosis featuring hypno-drugs o new End Procrastination o Cure FEAR OF DENTISTS o Job Interview and Auditions: Get The Job! o S.A.D. Seasonal Affective Depression Holiday Sadness o Stop Smoking o Be Successful o Lose Weight o Conquer Depression o Cure ROAD RAGE o Win at GOLF and SPORTS o Find Love Large Multi Tape Sessions! o Weight Control Hypno Super System 12 tapes o Conquer Male Impotence 6 tapes o Hypno DRUGS, SEX, past lives, Shape Shifting and MORE in HYPNO TRIPS 6 tapes o SALES SUCCESS. Using hypnotic persuasion to SELL! 12 tapes o Get Great Grades 12 tape student success seminar.

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Page 4     61-80 of 178    Back | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | Next 20

free hit counter